Openingstijden
op werkdagen
van 8:30 uur – 17:00 uur
Telefoon
058-3030129
Fax
058-8450155
Derdengeld banknummer
NL59 INGB 0006802829
Kvk: 62539957
BTW: 854858349

Meinema Gerechtsdeurwaarders BV ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

Artikel 1. Definities en begrippen

De besloten vennootschap : Meinema Gerechtsdeurwaarders BV, handelend onder de naam Meinema Gerechtsdeurwaardersdiensten en Creditmanagement te Leeuwarden), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62539957 , de gebruikster van deze algemene Voorwaarden (hierna te noemen Meinema)
Opdrachtgever
a.
de (rechts-)persoon die Meinema respectievelijk de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarder(s), verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten ongeacht of deze (rechts)persoon voor zichzelf optreedt of als tussenpersoon voor een ander
b. de (rechts-)persoon aan wie Meinema de opdracht heeft bevestigd, tenzij diegene na ontvangst van de opdrachtbevestiging direct heeft laten weten niet de opdrachtgever te zijn
Overeenkomst
overeenkomst tussen Meinema en Opdrachtgever voor de levering van Diensten
Schriftelijk
naast schriftelijk ook per mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld
Diensten
de door Meinema aan Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst te leveren diensten. Onder Diensten wordt in ieder geval verstaan het incasseren van vorderingen, debiteurenbeheer, creditmanagement en het verrichten van ambtshandelingen
Verschotten
additionele kosten zoals leges voor uittreksels uit Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), Kamer van Koophandel (KvK), Kadaster en Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), griffierechten, externe deurwaarderskosten, publicatiekosten, kosten voor het in gerechtelijke bewaring geven van zaken, kosten voor de assistentie van slotenmaker of werklieden bij beslag, afgifte-executie of ontruiming, advocaat- en notariskosten etc.
Kwaliteitsrekening
Rekening(en) bij een bancaire instelling conform artikel 19 Deurwaarderswet welke uitsluitend bestemd is voor de gelden welke Meinema in verband met haar werkzaamheden ten behoeve van derden onder zich neemt.
Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Meinema.

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Meinema en een Opdrachtgever waarop Meinema deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Overeenkomst met Meinema houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Meinema, voor de uitvoering waarvan door Meinema derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Meinema en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Voorwaarden opgenomen voorwaarden.
7. Meinema behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
8. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze Voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden Meinema hierover te informeren. Meinema kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Meinema de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De offertes en aanbiedingen die door Meinema worden gedaan zijn vrijblijvend en gelden voor veertien (14) dagen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen rechten worden ontleend.
2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Meinema ontlenen.
3. Meinema kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Verschotten en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Meinema daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Meinema anders aangeeft.
6. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door Meinema zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Meinema schriftelijk dan wel per mail is bevestigd, is deze voor Meinema bindend.
7. De Overeenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per offerte, brief, fax of e-mail.
8. Meinema en meer in het bijzonder één van de aan haar kantoor verbonden gerechtsdeurwaarders, kan (behoudens haar ministerieplicht bij een opdracht tot het verrichten van een ambtshandeling) nimmer tot het leveren van Diensten verplicht worden en is dus gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
9. Indien een Opdrachtgever optreedt als tussenpersoon voor een ander, dan staat de Opdrachtgever tegenover Meinema er onvoorwaardelijk voor in hiertoe een behoorlijke volmacht te hebben.
10. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichting jegens Meinema.

Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst

1. Meinema is verplicht om de Meinema opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van Meinema worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. De werkzaamheden van Meinema vallen uiteen in ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden. Onder ambtshandelingen wordt verstaan de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan deurwaarders of gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden, alsmede de werkzaamheden die hiermee rechtstreeks samenhangen, een en ander als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Meinema het recht bepaalde werkzaamheden zowel ambtshandelingen als niet-ambtelijke werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Meinema de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. Bij alle werkzaamheden, zowel ambtshandelingen en niet-ambtelijke werkzaamheden, worden door Meinema de regels in acht genomen die bij of krachtens de wet voor de gerechtsdeurwaarder gelden.

Artikel 5. Bijzondere bepalingen incassowerkzaamheden

1. Indien de Opdrachtgever aan Meinema opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de Opdrachtgever Meinema om in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Meinema noodzakelijk en/of nuttig zijn.
Deze machtiging houdt onder meer in:

 • het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
 • het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
 • het ontvangen van gelden;
 • het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;
 • het (doen) starten van een procedure voor een rechterlijke instantie;
 • het aanvragen van een faillissement.

2. Meinema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.
3. Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan Meinema dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever dan wel aan derden ten behoeve van de Opdrachtgever/rechthebbende heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door debiteur tegenover de Opdrachtgever/rechthebbende op zich genomen en door de Opdrachtgever/rechthebbende geaccepteerde tegenprestatie of een compensatie van vorderingen.
4. Meinema is gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering incassokosten in rekening te brengen als ware de vordering volledig geïncasseerd indien de Opdrachtgever:

 • een incasso-opdracht intrekt;
 • buiten Meinema om een betalingsregeling treft;
 • met debiteur een schikking treft dan wel van verdere incassobehandeling afziet;
 • Meinema ondanks ingebrekestelling zonder enig bericht laat.

5. Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de door of namens Meinema gemaakte kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

Artikel 6. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meinema aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en waarheidsgetrouw aan Meinema worden verstrekt. Deze gegevens dienen tevens actueel te worden gehouden.
2. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Meinema zijn verstrekt, heeft Meinema het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Meinema ter beschikking heeft gesteld. Meinema is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Meinema is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte te late, onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. De Opdrachtgever dient Meinema direct in kennis te stellen als hij/zij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of zaken retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.
5. Indien de Opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso over wenst te dragen zal deze zich op verzoek van Meinema inspannen dit aantal aan te leveren op een voor computerverwerking geschikte wijze en wel conform de nadere instructies en richtlijnen ter zake te verstrekken door Meinema.
6. De Opdrachtgever zal alle voor de incasso noodzakelijke bescheiden aan Meinema overdragen.
7. De Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Meinema met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien.
8. Indien en voor zover de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog stukken van de debiteur ontvangt, zal hij/zij deze direct aan Meinema verstrekken.

Artikel 7. Communicatie

1. Opdrachtgever en Meinema komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
2. Communicatie tussen Opdrachtgever en Meinema kan daarom elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover daarvan in Overeenkomsten met Opdrachtgever, in deze Voorwaarden of in de wet wordt afgeweken. De door Meinema opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
3. Elektronische communicatie door Meinema aan Opdrachtgever wordt geacht door Opdrachtgever te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door Opdrachtgever wordt bewezen. Voor zover de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Opdrachtgever komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.
4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Opdrachtgever en Meinema, dan wel tussen Meinema en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Opdrachtgever en Meinema, is Meinema niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Meinema.
5. Als gevolg van de afhankelijkheid van het internet en gezien zijn onzekere en soms onstabiele aard, is het mogelijk dat de Website van Meinema niet altijd toegankelijk is. Hiervoor is Meinema nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Tarieven

1. Meinema hanteert een apart REGLEMENT TARIEVEN, waarop de tarieven voor de meest voorkomende werkzaamheden worden opgenomen. Het genoemde reglement wordt in de meest recente uitgave geacht deel uit te maken van deze Voorwaarden. Voor zover de tarieven vrijelijk kunnen worden overeengekomen, kan Meinema de tarieven jaarlijks op 1 januari indexeren. In deze Voorwaarden wordt steeds verwezen naar het meest recente REGLEMENT TARIEVEN.
2. Alle door Meinema aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.
3. Meinema is gerechtigd haar niet-ambtelijke tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd hetzij de Overeenkomst (tussentijds) te beëindigen hetzij de Overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief. De Opdrachtgever komt geen (tussentijds) recht tot beëindiging van de Overeenkomst toe indien de wijziging van het tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel dan wel regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).
4. De bedragen die Meinema in het kader van de uitvoering van een opdracht aan derden dient te voldoen, worden als Verschotten aan de Opdrachtgever doorbelast, voor zover deze Verschotten niet rechtstreeks uit een voor de desbetreffende schuldeiser op de Kwaliteitsrekening aangehouden saldo zijn voldaan conform de artikelen 10 en 11 van deze Voorwaarden.
5. Voor het berekenen van een resultaatgerelateerde incassoprovisie wordt als grondslag gehanteerd het totaal aan geïncasseerde bedragen onder aftrek van de aan Meinema verschuldigde overige kosten en Verschotten.
6. Indien uit het REGLEMENT TARIEVEN of het Btag geen tarief blijkt, of onduidelijkheid bestaat over het te hanteren tarief, geldt het op de tarievenlijst opgenomen uurtarief. Indien het REGLEMENT TARIEVEN geen toepassing mocht vinden en geen specifiek tarief is overeengekomen, dan worden alle werkzaamheden aan de Opdrachtgever belast tegen een uurtarief van € 150,00 exclusief BTW.
7. Indien Meinema werkzaamheden moet verrichten die van een redelijk en betamelijk handelend gerechtsdeurwaarder mogen worden verwacht en die voortvloeien uit of samenhangen meteen opdracht, terwijl deze werkzaamheden niet vallen onder de gebruikelijk werkzaamheden voor de betreffende opdracht, dan worden de kosten hiervan doorbelast aan de Opdrachtgever, ongeacht of de werkzaamheden waren voorzien en of hier expliciet opdracht voor is gegeven.
8. Onder de in voorgaand lid genoemde werkzaamheden vallen bijvoorbeeld:

 • het afhandelen van en het voeren van verweer bij klachten, maar uitsluitend voor zover deze niet gegrond worden bevonden;
 • de werkzaamheden die verband houden met een procedure als bedoeld in artikel 438 lid 4 Rv in het geval Meinema in het kader van de executie stuit op een bezwaar dat een directe voorziening noodzakelijk maakt.

Artikel 9. Voorschot en tussentijdse declaratie

1. Meinema kan onverminderd dwingendrechtelijke bepalingen op grond van de Gerechtsdeurwaarderswet dan wel regelgeving vanuit de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), te allen tijde van de Opdrachtgever een voorschot verlangen. De hoogte van het voorschot wordt door Meinema naar eigen inzicht vastgesteld.
2. In het geval dat bedragen door de Opdrachtgever als voorschot worden gestort op de Kwaliteitsrekening, wordt Meinema rechthebbende in het saldo op de Kwaliteitsrekening tot het voorschotbedrag conform de artikelen 10 en 11 van deze Voorwaarden.
3. Indien voor een Opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in één van de dossiers aangemerkt als voorschot, tenzij met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van geïnde gelden
4. Meinema kan altijd tussentijds de gemaakte kosten, daaronder met name begrepen gemaakte Verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overige vergoedingen, bij de Opdrachtgever declareren.
5. Meinema is bevoegd de (verdere) uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever het door Meinema verlangde voorschot of de tussentijdse declaratie heeft voldaan. Hiervoor is geen afzonderlijke herinnering, aanmaning of ingebrekestelling vereist.

Artikel 10. Kwaliteitsrekening

1. Alle ten behoeve van een dossier ontvangen gelden worden gestort op een door Meinema aangehouden Kwaliteitsrekening. Meinema is bij uitsluiting bevoegd tot het beheer van het aan de schuldeiser toekomende saldo op de Kwaliteitsrekening.
2. De uiteindelijke schuldeiser, ongeacht of hij zelf Opdrachtgever van Meinema is, of wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon, is rechthebbende van zijn aandeel in het saldo van de Kwaliteitsrekening.
3. De schuldeiser is te allen tijde gerechtigd uitbetaling van het hem toekomende saldo op de Kwaliteitsrekening te verlangen.
4. Indien de schuldeiser vertegenwoordigd wordt door een tussenpersoon, wordt een verzoek tot uitbetaling in beginsel via de tussenpersoon gedaan en vindt uitbetaling aan de tussenpersoon plaats.
5. Bij het bepalen van het saldo van een schuldeiser in de Kwaliteitsrekening op enig moment conform dit artikel, wordt rekening gehouden met de in artikel 11 omschreven uitsplitsing.

Artikel 11. Uitsplitsing

1. Met het verstrekken van een opdracht aan Meinema , machtigt de Opdrachtgever Meinema tot het verrichten van de hieronder omschreven beheershandelingen met betrekking tot de op de Kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de Opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de Opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De Opdrachtgever staat jegens Meinema er uitdrukkelijk voor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.
2. Op het moment dat Meinema ten behoeve van een schuldeiser gelden ontvangt, vindt uitsplitsing hiervan plaats als werden de gelden verrekend met hetgeen Meinema op dat moment te vorderen heeft van de betreffende schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Meinema opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van Meinema afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekeningsverklaring door Meinema is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.
3. De in voorgaand lid genoemde uitsplitsing vindt plaats op de navolgende wijze:

 1. In de eerste plaats komen de gelden toe aan Meinema tot het bedrag dat Meinema op het moment van ontvangst van de gelden van de schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon te vorderen heeft. Meinema is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.
 2. In de tweede plaats, voor zover de ontvangen gelden de hiervoor bedoelde vordering van Meinema overstijgen, komen de gelden toe aan de schuldeiser. De schuldeiser, rechtstreeks of vertegenwoordigd door zijn tussenpersoon, is rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het laatstbedoelde bedrag.

4. Indien een schuldeiser rechthebbende is van een bepaald saldo in de Kwaliteitsrekening, dan worden ten behoeve van deze schuldeiser gemaakte Verschotten direct uit dit saldo voldaan.
5. Indien Meinema een vordering krijgt op een schuldeiser of een namens hem optredende tussenpersoon en deze schuldeiser is rechthebbende van een bepaald saldo in de Kwaliteitsrekening, dan wordt de vordering van Meinema direct voldaan uit het betreffende saldo. Het saldo op de Kwaliteitsrekening wordt dan uitgesplitst als vond verrekening plaats. Meinema wordt daarmee rechthebbende van het saldo van de Kwaliteitsrekening tot het bedrag van haar hiervoor bedoelde vordering. Voor deze uitsplitsing is een vordering van Meinema opeisbaar op het moment dat deze ontstaat. Hiervoor is uitdrukkelijk niet vereist dat voor de vordering van Meinema afzonderlijk is gefactureerd. Een expliciete verrekeningsverklaring door Meinema is hiervoor niet noodzakelijk, dan wel wordt geacht steeds voor verrekening te hebben plaatsgevonden.
6. Onder hetgeen Meinema te vorderen heeft van een Opdrachtgever is met name begrepen de op enig moment gemaakte Verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overig honorarium.
7. De volgens de administratie van Meinema in elke zaak van Opdrachtgever geboekte dan wel gemaakte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele verschuldigde BTW daarover), gelden als het aan Meinema toekomende uitgesplitste deel van de gelden, welke in elke afzonderlijke zaak van de Opdrachtgever ontvangen zijn en op de Kwaliteitsrekening staan.
8. De periodiek aan de Opdrachtgever toegezonden stand van zaken-overzichten en/of de elektronische beschikbaarstelling van deze gegevens of anderszins, gelden als verklaringen van verrekening van verdiensten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele verschuldigde BTW daarover), met de op de Kwaliteitsrekening ontvangen gelden. Tussen partijen geldt dat vanaf opdrachtverlening deze gegevens voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn geweest op voornoemde wijze, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
9. De Opdrachtgever is onherroepelijk akkoord met overboeking van de uitgesplitste gelden naar de kantoorrekening van Meinema . De Opdrachtgever is niet gerechtigd het volledige saldo van de Kwaliteitsrekening op te eisen. Slechts het, na overboeking van de door Meinema geboekte opbrengsten, kosten en Verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover) naar haar kantoorrekening, resterende saldo dient door Meinema afgedragen te worden.
10. Behoudens specifieke (andersluidende) afspraken tussen Meinema en de Opdrachtgever, zal Meinema maandelijks tussentijds op portefeuille niveau de door haar ontvangen gelden aan de Opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek van het conform het hier voorgaande aan haar toekomende, zulks met een minimum van € 500,00 voor wat betreft de aanspraak van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling van facturen van Meinema dient plaats te vinden binnen 21 (één en twintig) dagen na factuurdatum, op een door Meinema aan te geven wijze.
2. Meinema is gerechtigd om door een Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door hen, in opdracht van dezelfde Opdrachtgever, geïnde gelden.
3. Meinema is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde Opdrachtgever geïnde gelden, een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 9.
4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door Opdrachtgever aan Meinema verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Meinema gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
7. Indien de Opdrachtgever met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is en Meinema genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de Opdrachtgever aan Meinema buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden conform de Wet op de Incassokosten 2014 (WIK) berekend
8. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal Meinema een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke de Opdrachtgever onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13. Klachten over werkzaamheden

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Meinema . De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Meinema in staat is adequaat te reageren.
2. Indien Opdrachtgever een klacht meldt, schort dit zijn eventuele betalingsverplichting niet op.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Meinema de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Meinema slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Meinema verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren welke buiten Meinema haar invloed vallen. Hoewel de opdracht door Meinema naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Meinema daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten in een incassozaak.
2. Meinema is ten opzichte van Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Meinema toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
3. Iedere aansprakelijkheid van Meinema is beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maal de vergoeding welke in de betreffende zaak in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond in rekening is gebracht, met een maximum van € 4.500,00. De maximale aansprakelijkheid van Meinema is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
4. De limiteringen van aansprakelijkheid in het voorgaande lid zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van Meinema .
5. Meinema is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht aan Meinema de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
6. Meinema is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) is Meinema nimmer aansprakelijk.
7. Voor zover Opdrachtgever en Meinema in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Meinema opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Meinema daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Meinema dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever is verplicht om - onverminderd artikel 13 - binnen 2 (twee) maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Meinema .
9. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Meinema op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
10. Opdrachtgever vrijwaart Meinema voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Meinema pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Meinema van de opdracht.
11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak jegens Meinema tot schadevergoeding indien niet binnen een (1) jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

Artikel 15. Opschorting, opzegging en ontbinding

1. Ingeval Meinema of Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten.
2. Meinema is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de Overeenkomst Meinema ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Meinema kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3. Met het verstrekken van een opdracht aan Meinema , machtigt de Opdrachtgever Meinema om de Overeenkomst te beëindigen middels opzegging dan wel een specifiek dossier dat onder de Overeenkomst valt te sluiten, indien zij het maken van verdere invorderingskosten niet meer verantwoord acht. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist. Voor zover de Opdrachtgever niet voor zichzelf optreedt, maar als tussenpersoon voor de uiteindelijke schuldeiser, verleent de Opdrachtgever de machtiging namens de uiteindelijke schuldeiser. De Opdrachtgever staat jegens Meinema er uitdrukkelijk voor in hiertoe behoorlijk gevolmachtigd te zijn.
4. Meinema heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Meinema op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien er sprake is van opzegging dan wel ontbinding van de Overeenkomst op grond van de in dit artikel genoemde gronden, zal het door Meinema bij de eindafrekening gehanteerde tarief in overeenstemming zijn met het REGLEMENT TARIEVEN althans zal er een eindafrekening worden opgemaakt naar goed koopmansgebruik.

Artikel 16. Overmacht

1. Meinema is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Meinema geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Meinema niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Meinema en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.
3. Meinema kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Meinema ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Meinema gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding

1. De Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de Overeenkomst door Meinema aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Meinema niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Meinema voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten

1. Meinema behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, software en andere geestesproducten van Meinema , een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van Meinema.

Artikel 19. Nederlands Recht

1. Op elke door Meinema gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Als bevoegde rechter om van geschillen tussen Meinema en de Opdrachtgever in eerste aanleg kennis te nemen, wordt aangewezen de Rechtbank Noord Nederland.
4. Meinema kan in afwijking van het voorgaande lid besluiten de wettelijke regels inzake de relatieve bevoegdheid te volgen.
5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Meinema .
6. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Versie januari 2015